Ochrana osobních údajů

1. Vysvětlení vybraných pojmů

1.1 Osobní údaj: veškeré informace o fyzické osobě, na základě níž lze fyzickou osobu identifikovat; identifikovat lze fyzickou osobu zejména jménem, identifikačním číslem, lokačním údajem nebo jakýmkoliv prvkem fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
1.2 Subjektem údajů je fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují – tzn. Vy.
1.3 Zpracování: jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
1.4 Správce: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů – tzn. my.
1.5 Souhlas: jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

 

2. Základní informace

2.1 Správcem osobních údajů je společnost OPENWINE, s.r.o., IČ: 283 22 835, se sídlem: Prostějov, Sadová 3885/26, PSČ 79603, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 61045.
2.2 Kontaktní adresa: Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc, email: openwine@openwine.cz

 

3. Základní zásady zpracování osobních údajů

3.1 Osobní údaje zpracováváme korektním, zákonným a transparentním způsobem. Míra zpracovaných údajů je přiměřená, relevantní a omezená na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, k němuž jsou osobní údaje zpracovávány.
3.2 Osobní údaje jsou zpracovávány pouze zákonným způsobem. Zpracováváme osobní údaje:
a) v souvislosti s plněním smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů,
b) pro plnění zákonné povinnosti, která se na společnost vztahuje,
c) pro plnění úkolů společnosti prováděných ve veřejném zájmu,
d) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.
3.3 Dále zpracováváme osobní údaje i na základě písemného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Poskytnutý souhlas můžete kdykoliv odvolat.
3.4 Činíme veškerá možná opatření, aby zpracovávané osobní údaje byly přesné, správné a aktuální. V případě zjištěné nepřesnosti či neaktuálnosti takový osobní údaj bezodkladně opravíme nebo vymažeme.
3.5 Společnost, zaměstnanci a ostatní pracovníci společnosti chrání zpracované osobní údaje před jejich nahodilým, neoprávněným či protiprávním zpracováním, ztrátou nebo poškozením.

 

4. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme

4.1 Vyplněním formuláře při objednávce našeho zboží na www.openwine.cz nám poskytujete osobní údaje potřebné k uzavření a splnění smlouvy, tedy zejména osobní údaje potřebné k vyřízení Vaší objednávky, uzavření smlouvy a předání zboží nebo i doručení zboží k Vám. V tomto případě zpracováváme osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, email, telefon, adresa pro doručení, adresa fakturační. Shodné údaje o Vás zpracováváme v případě, kdy si při objednávce zboží založíte u nás účet pro snazší a rychlejší budoucí objednávky.
4.2 Vedle toho zpracováváme Vaše osobní údaje zadané v rámci formuláře na www.openwine.cz za účelem nabídnutí dalších našich produktů, ale pouze podobných těm, které jste si u nás zakoupili (za tímto účelem dále zpracováváme historii Vámi objednaného zboží). Ostatní novinky, akční a limitované nabídky, pozvánky na degustace a jiná obchodní sdělení Vám zasíláme pouze na základě Vašeho souhlasu.
4.3 V případě, že si již nebudete přát emaily s obchodními sděleními dále dostávat, lze svůj souhlas vzít jednoduše zpět kliknutím na odkaz obsažený v každém námi zaslaném emailu nebo nám napište na openwine@openwine.cz a my Vám je již zasílat nebudeme. Za tímto účelem rovněž přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat.

 

5. Doba zpracování

5.1 Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou účelu, pro který jsou zpracovávány. Uložení osobních údajů po dobu delší lze jen z důvodů výslovně stanovených právními předpisy.
6. Ochrana a předávání osobních údajů
6.1 Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Máme zavedeny organizační a technická opatření zamezující přístup či jiné nahodilé, neoprávněné či protiprávní zpracování, ztrátu nebo poškození osobních údajů.
6.2 Zabezpečení osobních údajů pravidelně kontrolujeme, stejně jako dodržování přijatých opatření. Všechny elektronické evidence jsou pravidelně aktualizovány, chráněny přihlašovacím identifikátorem, bezpečným heslem a antivirovým programem.
6.3 Osobní údaje zpracovávají zejména naši proškolení zaměstnanci.
6.4 Osobní údaje předáváme našim externím účetním, daňovým a mzdovým poradcům. Pouze nezbytné osobní údaje předáváme osobám a společnostem doručujícím Vám objednané zboží. Dále zpřístupňujeme Vaše osobní údaje osobě zajišťující chod našich webových stránek a e-shopu.
6.5 Pokud si přejete vědět, kdy a jaké osobní údaje byly komu a za jakým účelem poskytnuty, můžete se na nás kdykoliv obrátit.

 

7. Cookies

7.1 Naše webové stránky a e-shop používají tzv. cookies. Cookies jsou velmi malé textové soubory uložené do Vašeho zařízení prostřednictvím internetového prohlížeče. Soubory cookies mám umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě. Právě díky cookies Vám zůstane v košíku zboží, které jste do něj vložili, ale zatím neobjednali. Cookies nejsou nijak škodlivé pro Vaše zařízení. V případě, kdy nastavení Vašeho webového prohlížeče ukládání cookies povoluje, vyjadřujete tímto svůj souhlas s ukládáním cookies z našich webových stránek. Ve Vašem webovém prohlížeči lze používání a správu cookies nastavit, tedy i zakázat.
7.2 K poskytování kvalitnějších služeb využíváme službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Všechna data jsou zpracovávána anonymně a slouží výhradně k vyhodnocení způsobu užívání našich webových stránek.

 

8. Jaká jsou Vaše práva

8.1 V souvislosti se zpracováním osobních údajů naší společností máte právo na sdělení následujících informaci:
pro jaký účel jsou jednotlivé osobní údaje zpracovávány,
jaké osobní údaje jsou zpracovávány,
třetí osoby, jimž byly/budou osobní údaje zpřístupněny,
plánovaná doba, po niž budou osobní údaje ukládány,
právo na opravu nebo výmaz osobních údajů,
právo stížnosti u dozorového orgánu,
informace o zdroji osobních údajů v případě, že nejsou poskytnuty přímo Vámi.
8.2 Máte právo, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje zejména po odpadnutí účelu, pro nějž jsou zpracovány, stejně jako po odvolání souhlasu s poskytnutím osobních údajů. Delší dobu uchovávání osobních údajů mohou zákonná pravidla pro archivaci nebo zvláštní využívání osobních údajů.
8.3 Uplatnění Vašich práv vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní ode dne, kdy nám byla žádost doručena.
8.4 Subjekt má právo, aby společnost bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje zejména po odpadnutí účelu, pro nějž jsou zpracovány, stejně jako po odvolání souhlasu s poskytnutím osobních údajů. Delší dobu uchovávání osobních údajů mohou zákonná pravidla pro archivaci nebo zvláštní využívání osobních údajů.
8.5 Veškerá svá výše uvedená práva nebo i jiné žádosti či připomínky můžete zasílat na OPENWINE s.r.o., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc nebo openwine@openwine.cz